PRIVACYVERKLARING

 

‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contact via:

Henk Hardeman is de Functionaris Gegevensbescherming van ‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’.

Persoonsgegevens die wij verwerken
‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

- Persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of via het contactformulier of een bestelling

- Globale locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op deze website

- Internetbrowser en apparaat-type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@henkhardeman.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling na een bestelling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het verzenden van onze nieuwsbrief

- Daarnaast analyseert ‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ het gedrag van anonieme bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’) tussen zit.


Delen van persoonsgegevens met derden
‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
‘Henk Hardeman jeugdboekenschrijver’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

 

Amersfoort, najaar 2021